II. kolo prijímacích skúšok

Podmienky prijatia na štúdium v ďalšom termíne (2. kolo)

Riaditeľ Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov v zmysle § 65 ods. 2 a § 66 ods.7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po prerokovaní v pedagogickej rade školy určuje podmienky prijatia na štúdium v ďalšom termíne (2. kolo) v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22 , Prešov pre školský rok 2021/2022:

Profilové predmety: slovenský jazyk a literatúra, matematika

Forma prijímacej skúšky: písomná

Termín prijímacej skúšky (2. kolo) : 22.06.2021

Čas prijímacej skúšky: od 8.00 hod.

Miesto prijímacej skúšky: Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

Počet prijatých žiakov (v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov na nenaplnený počet miest):

  • študijný odbor 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení: 6 žiakov
  • študijný odbor 2679 K mechanik mechatronik: 2 žiaci
  • 2683 H 12 elektromechanik – automatizačná technika: 16 žiakov

Prijímacie konanie sa bude riadiť podľa aktuálne platných kritérií pre prijímacie konanie v školskom roku 2021 / 2022.

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr do 25. júna 2021. Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí žiaka na štúdium bude zákonnému zástupcovi zaslané prostredníctvom EduPage, poštou, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo do elektronickej schránky.

Zákonný zástupca uchádzača má právo podať proti rozhodnutiu riaditeľa školy v stanovenom termíne odvolanie.

Zákonný zástupca uchádzača do 25. júna 2021 doručí záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium prostredníctvom EduPage, poštou, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo do elektronickej schránky strednej školy. Vzor tlačiva Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium bude sprístupnené na EduPage.

Mgr. Ján Holub

V Prešove, 4. 6. 2021                                                                    riaditeľ Spojenej školy

zdieľaj na...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *