Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji

Základné údaje projektu: Názov projektu: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov Kód projektu: 302021BBY1 Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Konkrétny cieľ: 2.2.3 – Čítaj viac …