Kritériá a podmienky prijatia

A. ŠTUDIJNÉ ODBORY

II. TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK PRE ŠTUDIJNÉ ODBORY

  1. kolo prijímacích skúšok
    1. termín – 11. 05. 2020
    2. termín – 14. 05. 2020
  2. kolo prijímacích skúšok

termín na nenaplnený počet miest žiakov – 16. 06. 2020

Riaditeľ školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenia príslušného študijného odboru potrebným počtom žiakov, resp. v prípade neprijatia z dôvodu nedostatku miesta, po splnení kritérií prijímacieho konania, bude so súhlasom zákonného zástupcu ponúknutý uchádzačovi iný odbor v rámci školy v 1. kole alebo v 2. kole prijímacieho konania.

kj

III. PRIJÍMACIA SKÚŠKA PRE ŠTUDIJNÉ ODBORY
a) prijatie bez prijímacej skúšky
Bez prijímacej skúšky bude riaditeľ prijímať žiakov, ktorí v Testovaní 9 dosiahli v každom predmete samostatne (SJL a MAT) úspešnosť najmenej 90 %. Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy a zdravotne spôsobilý stav pre zvolený študijný odbor.
b) prijatie na základe prijímacej skúšky
Žiaci budú prijímaní na základe prijímacej skúšky, prospechu zo základnej školy a výsledku Testovania 9 do naplnenia plánovaného počtu žiakov a majú zdravotne spôsobilý stav pre zvolený študijný odbor.
c) forma prijímacej skúšky
Žiaci, ktorí nedosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka Testovanie 9 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry (v každom z predmetov) úspešnosť najmenej 90 %, budú pozvaní na prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Riaditeľ školy písomne pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania. slovenský jazyk a literatúra
Písomný test v trvaní 45 minút bude obsahovať úlohy z rozsahu učiva určeného Štátnym vzdelávacím programom odboru vzdelávania pre základné školy.
matematika
Písomný test v trvaní 45 minút bude obsahovať úlohy z rozsahu učiva určeného Štátnym vzdelávacím programom odboru vzdelávania pre základné školy.

Medzi jednotlivými písomnými testami bude prestávka 15 minút.
U žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa individuálne podľa typu a stupňa zdravotného znevýhodnenia v potrebnej miere (samostatná miestnosť a predĺžený čas) upraví prijímacia skúška.

IV. BODOVACÍ SYSTÉM
a) vykonanie prijímacej skúšky – max. 100 bodov

50 – 0 b 50 – 0 b

Slovenský jazyk a literatúramatematikasúčet bodov
50 – 0 b50 – 0 b

b) výsledky Testovania 9 – max. 100 bodov

Za každé percento v SJL a MAT v Testovaní 9 získa žiak 0,5 b, čiže zo SJL môže získať max. 50 bodov alebo z MAT max. 50 bodov.

V. URČENIE PORADIA ŽIAKOV

Súčet bodov určuje poradie žiaka. Čím žiak získa viac bodov, tým je umiestnený v poradí vyššie. V prípade rovnosti bodov uprednostňujeme žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo poradie žiaka určuje lepší prospechový priemer pri polročnom hodnotení v 9. ročníku na základnej škole.

Počet prijatých žiakov do jednotlivých študijných odborov je určený zriaďovateľom a so súhlasom prijímacej komisie môže byť upravený podľa záujmu žiakov a možnosti školy.

VI. PODMIENKY PRIJATIA – ŠTUDIJNÉ ODBORY V DUÁLNOM VZDELÁVANÍ

Podľa § 63 ods. 8) Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) uchádzač do študijného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, priloží k prihláške Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania – podľa § 17 ods. 2) Zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Potvrdenie vydá vybranému uchádzačovi zamestnávateľ, ktorý bude poskytovať praktické vyučovanie, a s ktorým má škola uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.

Poradie uchádzačov pre duálne vzdelávanie bude zostavené podľa kritérií pre klasické štúdium s ohľadom na požiadavky firiem. Pre každý odbor bude poradie uchádzačov v prijímacom konaní zostavené samostatne, zvlášť pre odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania a zvlášť pre ostatných uchádzačov.

B. UČEBNÉ ODBORY

Podmienky prijatia:

  • –  úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
  • –  zdravotná spôsobilosťPoradie žiakov určíme na základe výsledkov Testovanie 9: úspešnosť MAT + úspešnosť SJL

VII. OSTATNÉ PODMIENKY PRIJATIA

  1. a)  Podmienkouprijatiauchádzačovoštúdiumdoštudijnýchaučebnýchodborovjeúspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy.
  2. b)  Zákonný zástupca žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý bude požadovať pre uchádzača o štúdium v 1. ročníku strednej školy individuálne začlenenie, priloží k prihláške aktuálnu správu o psychologickom a špeciálno-pedagogickom vyšetrení uchádzača o štúdium.

VIII. OZNÁMENIE VÝSLEDKOV PRIJÍMACIEHO KONANIA

O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy na základe výsledkov prijímacieho konania. Na zabezpečenie priebehu a spracovania výsledkov prijímacích skúšok a na posúdenie študijných predpokladov uchádzačov riaditeľ zriaďuje prijímaciu komisiu ako svoj poradný orgán. Členom prijímacej komisie pre uchádzačov o štúdium v študijnom alebo učebnom odbore, vktorom sa odborné vzdelávanie apríprava bude poskytovať vsystéme duálneho vzdelávania, je aj zástupca zamestnávateľa, u ktorého sa žiak bude pripravovať. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovej stránke školy ww.spojenask.edupage.org do 3 dní od termínu konania prijímacích skúšok. V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, poradie uchádzačov bude uverejnené prostredníctvom vopred prideleného kódu uchádzača. Rozhodnutia o prijatí budú zaslané zákonnému zástupcovi spolu s pozvánkou na zápis.

IX. ZÁPIS PRIJATÝCH ŽIAKOV
Zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium, vykoná škola na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola. Zápis vykoná zákonný zástupca uchádzača a prijatý uchádzač.
Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača nezapíše v určenom termíne, riaditeľ školy ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.

Kritériá pre prijatie uchádzačov na denné štúdium pre školský rok 2020 /2021 boli prerokované v pedagogickej rade dňa 23. 01. 2020.

zdieľaj na...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter