Kritériá a podmienky prijatia

A. ŠTUDIJNÉ ODBORY

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK PRE ŠTUDIJNÉ ODBORY

 1. kolo prijímacích skúšok
  1. termín – 02. 05. 2022
  2. termín – 09. 05. 2022
 2. kolo prijímacích skúšok

21. 06. 2022 – termín na nenaplnený počet miest žiakov

Riaditeľ školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenia príslušného študijného odboru
potrebným počtom žiakov, resp. v prípade neprijatia z dôvodu nedostatku miesta, bude so
súhlasom zákonného zástupcu ponúknutý uchádzačovi iný odbor v rámci školy.

I. PRIJÍMACIA SKÚŠKA PRE ŠTUDIJNÉ ODBORY
a) prijatie bez prijímacej skúšky
Bez prijímacej skúšky bude riaditeľ prijímať žiakov, ktorí v externom testovaní (Testovaní 9)
dosiahli v každom predmete samostatne (SJL a MAT) úspešnosť najmenej 80 %. Podmienkou
prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy a zdravotne spôsobilý stav pre zvolený
študijný odbor. Uchádzač, ktorý splnil podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, prijímaciu
skúšku nebude konať a bude mu priznaný maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku.
b) prijatie na základe prijímacej skúšky
Žiaci budú prijímaní na základe prijímacej skúšky do naplnenia plánovaného počtu žiakov a
majú zdravotne spôsobilý stav pre zvolený študijný odbor.
forma prijímacej skúšky:
Žiaci budú pozvaní na prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.
Riaditeľ školy písomne pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom
ich konania.
slovenský jazyk a literatúra
Písomný test v trvaní 45 minút bude obsahovať úlohy z rozsahu učiva určeného Štátnym
vzdelávacím programom odboru vzdelávania pre základné školy.
matematika
Písomný test v trvaní 45 minút bude obsahovať úlohy z rozsahu učiva určeného Štátnym
vzdelávacím programom odboru vzdelávania pre základné školy.
Medzi jednotlivými písomnými testami bude prestávka 15 minút.
Žiak vykonal prijímaciu skúšku neúspešne, ak nedosiahne na prijímacej skúške z matematiky
najmenej 5 bodov alebo zo slovenského jazyka a literatúry najmenej 5 bodov.

U žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa individuálne podľa typu a stupňa
zdravotného znevýhodnenia v potrebnej miere (samostatná miestnosť a predĺžený čas) upraví
prijímacia skúška.
II. BODOVACÍ SYSTÉM
a) vykonanie prijímacej skúšky – max. 100 bodov
TEST
slovenský jazyk a literatúra matematika súčet bodov
50 b 50 b 100
III. URČENIE PORADIA ŽIAKOV
Súčet bodov určuje poradie žiaka. Čím žiak získa viac bodov, tým je umiestnený v poradí vyššie.
V prípade rovnosti bodov uprednostňujeme:

 • žiakov so zdravotným znevýhodnením,
 • vyššie percento úspešnosti z matematiky v Testovaní 9,
 • vyššie percento úspešnosti zo slovenského jazyka a literatúry v Testovaní 9,
 • lepší prospechový priemer z matematiky a slovenského jazyka pri polročnom hodnotení v 9.ročníku na základnej škole.

Žiaci, ktorí majú na prihláške za predmet v roku/polroku uvedené „absolvoval,“ resp. slovné hodnotenie, nahrádza sa hodnotenie hodnotením z predmetu z najbližšieho roka/polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

Počet prijatých žiakov do jednotlivých študijných odborov je určený zriaďovateľom a so súhlasom prijímacej komisie môže byť upravený podľa záujmu žiakov a možnosti školy.

IV. PODMIENKY PRIJATIA – ŠTUDIJNÉ ODBORY V DUÁLNOM VZDELÁVANÍ

Poradie uchádzačov pre duálne vzdelávanie bude zostavené podľa kritérií pre klasické štúdium s ohľadom na požiadavky firiem. Pre každý odbor bude poradie uchádzačov v prijímacom konaní zostavené samostatne, zvlášť pre odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania a zvlášť pre ostatných uchádzačov.

V. OSTATNÉ PODMIENKY PRIJATIA

a) Podmienkou prijatia uchádzačov o štúdium do študijných a učebných odborov je úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy.

b) Zákonný zástupca žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý bude požadovať pre uchádzača o štúdium v 1. ročníku strednej školy individuálne začlenenie, priloží k prihláške aktuálnu správu o psychologickom a špeciálno-pedagogickom vyšetrení uchádzača o štúdium.

c) Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou.

d) Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, vydané zamestnávateľom, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v študijnom odbore alebo učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania.

B. UČEBNÉ ODBORY
Podmienky prijatia:

 • úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
 • zdravotná spôsobilosť
  Poradie žiakov určíme na základe prospechového priemeru v 8. a 9. ročníku na základnej škole.
  Kritériá pre prijatie uchádzačov na denné štúdium pre školské roky 2022/2023, 2023/2024 boli
  prerokované v pedagogickej rade dňa 24. 01. 2022 a Radou školy 14. 02. 2022.
  Mgr. Ján Holub
  riaditeľ Spojenej školy
zdieľaj na...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter