CA+ technológie zvyšujú adaptabilnosť pracovnej sily v priestore EÚ

 

V predkladanom projekte odstráňujeme absenciu programového vybavenia a zabezpečujeme prípravu pedagogických pracovníkov na využitie a aplikáciu výpočtovej techniky v oblastiach CA+ technológií v odboroch 2672 4 mechanik elektronik, 2679 4 mechanik mechatronik, 2682 4 mechanik počítačových sietí a 2675 6 elektrotechnika. Po získaní softvéru a po príprave pedagógov zapracujeme CA+ do vzdelávacieho procesu úpravou učebných osnov s využitím možnosti úpravy do 30%. Získané poznatky sa budú využívať aj pri príprave študentov celého Slovenska na skúškach MIE a EMIE v projekte OMEGA +, pri medzinárodných skúškach organizovaných v SKÚŠOBNOM CENTRE pri SOUE v Prešove.