Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej na praktickom vyučovaní.

 

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Prioritná os:  2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania
prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Špecifický cieľ:2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M550-223-14 bola podpísaná dňa 08.11. 2018, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 15.11. 2018, účinná je nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. od 16.11. 2018.

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie materiálno-technického vybavenia a zlepšenie priestorových podmienok SŠ s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce.

Aktivity projektu:

1. Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia učební praktického vyučovania na SŠ, Ľ. Podjavorinskej v Prešove
2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov na SŠ, Ľ. Podjavorinskej v Prešove

Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne posilnenie systému odborného vzdelávania a prípravy a zvýšenie jeho atraktívnosti v kontexte celoživotného vzdelávania. Zlepšia sa podmienky pre uplatnenie absolventov odborného vzdelávania a prípravy pre potreby trhu práce. Zlepší sa materiálno-technické vybavenie odborných učební (dielne, učebne, prednášková miestnosť, sociálne zariadenia). Vytvoria sa technické podmienky pre inkluzívne vzdelávanie a podmienky na zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa. Stavebnými úpravami a rekonštrukciou dielní, učební, prednáškovej miestnosti, zakúpením materiálno-technického vybavenia a riešením bezbariérovosti škola splní všetky zadefinované požiadavky na materiálno-technické a priestorové normatívy a je teda predpoklad, že bude naďalej veľmi kvalitnou vzdelávacou inštitúciou pripravujúcou absolventov podľa potrieb a požiadaviek trhu práce.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 02/2019

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu:18 mesiacov

Celková výška oprávnených výdavkov: 913 621,36 €

Výška nenávratného finančného príspevku: 867 940,29 €

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.irop.sk

 

Zverejnenie zmluvy: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3755076&l=sk