Digitálne kompetencie I.

 

Organizačná forma vzdelávacej aktivity Modulárne vzdelávanie pre získavanie digitálnych kompetencií. Modulárna štruktúra vzdelávacieho programu je zameraná na získanie základných digitálnych kompetencií v duchu napĺňania požiadaviek ECDL, ktoré sú základom počítačovej gramotnosti a potreby využívať PC pri výkone svojej práce.

 

Cieľ vzdelávacej aktivity V krajinách Európskej únie, v požiadavkách na získanie pracovného miesta, je vlastnenie certifikátu ECDL. Tento certifikát je považovaný za minimum zručností pri práci s PC. Mnohým občanom však takáto gramotnosť ešte vždy chýba. Nedostaok týchto základných zručností pri práci s PC ich vážne handycapuje na trhu práce. Cieľom kurzu je zabezpečiť u edukantov osvojenie si základných digitálnych kompetencií do miery, ktorá im môže umožniť po pozitívnom otestovaní získať certifikát ECDL a takto vecne aj formálne spĺňať jednu z dôležitých podmienok pri uplatňovaní sa na trhu práce.