Publikované:

Študijný odbor mechanik počítačových sietí je v súčasnosti veľmi žiadaný nielen medzi uchádzačmi o štúdium na našej škole, ale aj jeho absolventi sa veľmi ľahko uplatňujú na trhu práce. Obsah vyučovania neustále modernizujeme v súlade s požiadavkami praxe. Na hodinách programovania sa žiaci 1.E triedy oboznámili so základmi objektovo orientovaného programovania a zdokonaľovali si základné znalosti z elektroniky pomocou stavebníc MicroBit. Nielenže sami navrhli a postavili jednoduché elektronické obvody, ale pomocou špeciálneho prostredia pripravili program na ich riadenie. Obsahom učiva tohto predmetu je v 1. ročníku úvod do programovania v jazyku Python. Pomocou stavebníc MicroBit uplatnili svoje zručnosti prípravou vlastných programov a ich použitím v riadiacich jednotkách týchto stavebníc.