Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji

Základné údaje projektu

Projekt s názvom:Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji
Číslo projektu:312011ALF7
Operačný program:Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom:Európsky sociálny fond
Prioritná os:312010 – 1. Vzdelávanie
Prijímateľ:Prešovský samosprávny kraj
Miesto realizácie projektu:Implementácia projektu bude v 5 okresoch Prešovského kraja: Prešov, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Medzilaborce
 Zapojené SOŠ v rámci 5 okresov:SOŠ agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, KežmarokSOŠ polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, MedzilaborceSpojená škola, Jarmočná 108, Stará ĽubovňaSOŠ elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad – MatejovceSpojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
Začiatok projektu:08/2020
Ukončenie projektu:12/2023
Celkové oprávnené výdavky:4 957 766,50 €
Maximálna výška NFP:4 709 878,17 €
Cieľové skupiny:Žiaci základných škôlŽiaci stredných odborných škôlPedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci stredných odborných škôl v zmysle platnej legislatívy.
  

Ciele projektu

Hlavný cieľ projektu

 • Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v Prešovskom samosprávnom kraji reflektujúc potreby trhu práce

Čiastkové ciele projektu

 • Prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce
 • Zvýšenie zapojenia zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania
 • Podpora vzniku partnerstiev medzi poskytovateľmi stredoškolského odborného vzdelávania a zamestnávateľmi
 • Skvalitnenie tvorby stratégií a vzdelávacích politík na úrovni regionálnej samosprávy PSK

Popis projektu

Národný projekt je jedným z výstupov iniciatívy „Catching-up Regions“ v Prešovskom samosprávnom kraji  v rámci komponentu školstva a je súčasťou integrovaného zámeru rozvoja odborného vzdelávania na území PSK, ktorý bude financovaný z viacerých operačných programov:

 • Operačný program Ľudské zdroje 2014 – 2020 (ďalej aj „OPĽZ“)
 • Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (ďalej aj „IROP“)
 • Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (ďalej aj „OP II“)

Finálnym cieľom integrovaného prístupu je rozvoj a zvýšenie kvality obsahového, personálneho, materiálno-technického a priestorového vybavenia stredných odborných škôl na území PSK.

Predmetom národného projektu je navrhnúť systém opatrení pre odstránenie nesúladu a identifikovaných problémových oblastí v rámci inovácií školských vzdelávacích programov, vzdelávania pedagogických zamestnancov a vytvorenie regionálnej platformy pre kľúčové zainteresované strany, ktorá by formálnejšie zapájala zamestnávateľov do zvyšovania efektívnosti stredného odborného školstva. Základný proces a navrhované opatrenia v rámci NP vytvoria návod pre konkrétne kroky zo strany úradu PSK v budúcnosti pre rozvoj ďalších stredných škôl odborného vzdelávania a prípravy v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a zároveň môžu slúžiť ako aplikovateľný model prístupu k zvyšovaniu efektívnosti stredného odborného vzdelávania na národnej úrovni.

Dôležitým aspektom v rámci všetkých aktivít národného projektu je spolupráca malých a stredných podnikateľov so strednými odbornými školami, čím sa zabezpečuje väčšia previazanosť odborného vzdelávania a prípravy v školách s potrebami zamestnávateľov. Spolupráca medzi PSK, školami a zamestnávateľmi vedie k skvalitneniu vzdelávacieho systému a zvýšeniu kvalifikácie pracovnej sily pre trh práce a je nástrojom zníženia nezamestnanosti mladých ľudí v regióne.

Hlavná aktivita a podaktivity v rámci projektu

 • Zlepšenie a inovácia SOŠ na území PSK prostredníctvom inovácie ŠkVP, obsahov a metód vzdelávania, vytvorenia regionálnej platformy v oblasti školských politík prepojenej s trhom práce a vzdelávania pedagogických zamestnancov
 • Realizácie analýzy vzdelávacích potrieb pedagogických zamestnancov a žiakov s cieľom identifikovať hlavné oblasti nesúladu medzi ponúkanými školskými vzdelávacími programami a požadovanými zručnosťami na trhu práce
 • Vzdelávanie a profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov, vrátane majstrov odborného výcviku pre inováciu vzdelávacieho procesu a zvyšovanie ich odborných a praktických kompetencií
 • Tvorba, resp. inovácia a realizácia školských vzdelávacích programov a materiálov zameraných na zvýšenie kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce
 • Vytvorenie regionálnej platformy v oblasti školských politík prepojenej s trhom práce
 • Marketingové aktivity na zvýšenie atraktivity odborov žiadaných trhom práce a zlepšenie náboru žiakov pre systém
 • Riadenie projektu a koordinácia aktivít


Základné údaje projektu:

Názov projektu: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

Kód projektu: 302021BBY1

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Konkrétny cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Prijímateľ: Prešovský samosprávny kraj

Miesto realizácie projektu: Mesto Prešov, Okres Prešov, Prešovský samosprávny kraj, Slovensko

Celkové oprávnené výdavky projektu: 7 407 828,01 €

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 7 037 436,61 €

Začiatok projektu: 03/2022

Ukončenie projektu: 06/2023

Stručný popis projektu:

Prešovský samosprávny kraj ako pilotný región na Slovensku sa zapojil do iniciatívy Európskej komisie na podporu dobiehajúcich regiónov „Catching-up Regions Initiative“. Predkladaný projekt „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov “  je jedným z projektov navrhnutých v rámci komponentu „Zlepšovanie stredného odborného vzdelávania a prípravy“ s cieľom dosiahnutia špecifického cieľa zvýšenia počtu žiakov stredných škôl na praktickom vyučovaní zlepšením kvality odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom investícií do zlepšenia priestorových podmienok, modernizácie materiálno-technického vybavenia pre odborné vzdelávanie, ako aj podporou spolupráce so zamestnávateľmi vytváraním spoločných priestorov na odborné vzdelávanie, čo by umožnilo viac zosúladiť odborný výcvik s potrebami miestneho trhu práce. SŠ, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov sa orientuje na oblasť strojárstva a elektrotechniky. V rámci predkladaného projektu sú plánované investície v rámci organizačnej zložky školy a do zlepšenia priestorových podmienok odborného vzdelávania a vzdelávacej infraštruktúry,  takisto v rámci aktivity 3 sú nadväzujúce investície do modernizácie materiálno-technického vybavenia. Rekonštrukciou, stavebnými úpravami odborných učební, zriadením nových odborných učební, prezentačného centra, revitalizáciou areálu a riešením bezbariérovosti škola splní všetky zadefinované požiadavky na materiálno-technické a priestorové normatívy a je teda predpoklad, že bude naďalej veľmi kvalitnou vzdelávacou inštitúciou pripravujúcou absolventov podľa potrieb a požiadaviek trhu práce.

Celkový cieľ v rámci navrhnutého investičného balíku CuRI pre Spojenú školu Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov:

 „Rozvoj SOŠ ako lídra v oblasti inovácií s cieľom dosiahnuť lepšiu prípravu žiakov na výrazný technologický pokrok na trhu práce prostredníctvom inovácií zariadení a ľudských zdrojov s ponukou atraktívnych a moderných vzdelávacích programov. Víziou školy je teda stať sa centrom technického vzdelávania, ktoré poskytuje priestor, odborníkov, technológie, možnosti štúdia, informácie a vzdelávanie každému, kto o to v regióne má záujem.”

Hlavné aktivity projektu:

Hlavná aktivita 1: Podpora rozvoja Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove ako  moderného pracoviska pre stredné odborné vzdelávanie (typ akt. F Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny).

Podaktivity:

1. 1. Prestavba haly praktického vyučovania (SO-01)

1. 2. Rekonštrukcia telocvične (SO-02)

1. 3. Rekonštrukcia rozvodov (SO-04, SO-05, SO-06, SO-12, SO-13)

1. 4. Modifikácia a terénne úpravy areálu školy (SO-03, SO-07, SO-08, SO-09, SO-10, SO-11, SO-14)

Hlavná aktivita 2: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy – haly praktického vyučovania (typ aktivity E Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov).

Hlavná aktivita 3: Modernizácia materiálno-technického vybavenia Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej, Prešov (typ akt. A Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk).

zdieľaj na...
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter