Publikované:

Milí priatelia školy!

Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2 % z Vašich daní Rodičovskému združeniu pri Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove. Ak sa rozhodnete podporiť práve naše občianske združenie pomôže Vám pri tom nasledujúci návod:

1. Podávam si daňové priznanie sám

  1. Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane vyplníte priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov. Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 31. marca príslušného roka (ak 31. marec pripadá na voľný deň, posúva sa termín na nasledujúci pracovný deň) buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu.
  2. alebo elektronicky. Povinnosť podať daňové priznanie elektronicky má v zmysle daňového poriadku:
  • daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
  • právnická osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • fyzická osoba podnikateľ registrovaná pre daň z príjmov (od 1.7.2018),
  • daňový poradca za daňový subjekt, ktorý zastupuje,
  • advokát za daňový subjekt, ktorý zastupuje pri správe daní,
  • zástupca neuvedený v predchádzajúcich bodoch, ktorý zastupuje daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

2. Daňové priznanie za mňa podáva zamestnávateľ

  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu.
  • K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu. Alebo vyplnené tlačivo spolu s potvrdením doručíte na adresu školy a vybavíme to za vás J

Príloha: Tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (vyplnené)

https://cloud-a.edupage.org/cloud/Vyhlasenie_2__z_dani.pdf?z%3AtvzHLRtcfhbhxZKFwKH%2BEaWGZkgtH6sC4kXVurl8Ikxqs%2BSVGOblvpanlBN8D4lS