Publikované:
Dnes sa vo firme Lear, ktorá je známym a uznávaným partnerom pre duálne vzdelávanie, uskutočnila praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky. Maturanti zo študijných odborov mechanik nastavovač, mechanik mechatronik a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení mali možnosť preukázať svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti v reálnom pracovnom prostredí. Celý priebeh skúšok bol starostlivo monitorovaný maturitnou komisiou, ktorá zabezpečila objektívne hodnotenie výkonov žiakov. Výsledky maturitných skúšok budú mať zásadný vplyv na budúce profesijné dráhy týchto mladých odborníkov.
Duálne vzdelávanie, ktoré kombinuje teoretické vyučovanie v škole s praktickou prípravou vo firmách, sa ukazuje ako mimoriadne efektívny spôsob prípravy žiakov na trh práce. Spolupráca medzi školou a firmou, ako je Lear, prispieva k lepšiemu naplneniu potrieb pracovného trhu.
Ďakujeme všetkým zúčastneným za príjemnú atmosféru počas maturitnej skúšky. Maturantom držíme prsty ✊na teoretickej časti maturitnej skúšky.