Publikované:

 

Od 1. 9. 2023 otvárame nadstavbové štúdium 2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia v dennej forme. Nadstavbové štúdium je určené pre absolventov trojročných učebných odborov stredných odborných škôl, ktorí už majú ukončené stredné odborné vzdelanie. V študijných odboroch sa zohľadňuje nadväznosť na absolvovaný učebný odbor.

Podmienky prijatia:  úspešné vykonanie záverečnej skúšky v príslušnom učebnom odbore a získanie výučného listu.

 Doba prípravy: 2 roky

 Ukončenie štúdia: maturitná skúška

 Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

 Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

 

Podmienky prijatia na nadstavbové štúdium v odbore elektrotechnika

Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie štúdia v učebnom odbore elektrotechnického zamerania (výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške) a odovzdanie prihlášky. Uchádzači budú prijímaní do plánovaného počtu na triedu bez prijímacej skúšky v poradí podľa dosiahnutého študijného priemeru za 1. až 3. ročník štúdia (1. a 2. ročník priemer z koncoročných vysvedčení, 3. ročník priemer z polročného výpisu klasifikácie).

Určenie poradia žiakov

Čím má žiak lepšie hodnotenie, tým je umiestnený v poradí vyššie. V prípade rovnosti hodnotenia rozhodnú o poradí tieto kritériá:

  • prospech zo slovenského jazyka, anglického jazyka a z matematiky (1. – 3. ročník)
  • známka zo správania

Prihlášku na nadstavbové štúdium a kópie dokladov o vzdelaní (výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške) je potrebné podať do 31. 5. 2023 poštou na adresu Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov alebo osobne na sekretariát riaditeľa.

Tí, ktorí ukončia učebný odbor až v júni, doklady o vzdelaní (výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške) pošlú najneskôr do 30. 6. 2023.

Prihláška: Prihlaska.doc