Publikované:

Riaditeľ Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov Vám oznamuje, že v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení boli zriaďovateľom vyhlásené            

voľby do Rady školy pri Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov za  kategóriu zástupcovia rodičov.

Do rady školy sa majú zvoliť 3 zástupcovia rodičov,  ktorí nie sú zamestnancami školy.

Podľa § 1 ods. (3) vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení bola zriaďovateľom Prešovským samosprávnym krajom vyhlásená výzva na voľby členov v Rade školy dňa 2. 6. 2021, ktorá bola zverejnená
na webovom sídle zriaďovateľa.

Voľby členov Rady školy za zástupcov rodičov žiakov školy sa uskutočnia   9. septembra 2021 (štvrtok)  o 16.00 hod v učebniach školy.

Voľby zástupcu príslušnej kategórie voličov do Rady školy sa môžu uskutočniť, ak sa volieb zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov tejto kategórie. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov príslušnej kategórie, budú sa voľby opakovať o 60 minút po začiatku prvých volieb, t.j. o 17,00 hod.. Pri opakovaných voľbách sa účasť nadpolovičnej väčšiny voličov príslušnej kategórie nevyžaduje.

Návrh na kandidáta do volieb Rady školy pri Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove za kategóriu zástupcovia rodičov, je možné predložiť spolu so súhlasom kandidáta (tlačivo v prílohe) do 9. 9. 2021 do 12:00 hod. osobne alebo v písomnej forme predsedovi volebnej komisie prostredníctvom sekretariátu školy (Mgr. Erika Palášthyová, Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov)  alebo e-mailom na adresu info@spojenaskola.sk.

Pri vstupe do budovy každý oprávnený volič bude podpisovať prezenčnú listinu určenú pre voľby do rady školy. Po podpise prezenčnej listiny dostane 1 hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku môže zakrúžkovať najviac 3 kandidátov. Ak na hlasovacom lístku bude označených viac kandidátov, volebný lístok bude neplatný. Členmi rady školy sa stanú traja kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet hlasov. Oprávnení voliči z radov rodičov si môžu uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu detí v škole.

            V Prešove, 2. 9. 2021                                                                        Mgr. Ján Holub

                                                                                                                       riaditeľ školy