Publikované:

Riaditeľ Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov Vám oznamuje, že v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení boli dňa 21. 04. 2022 zriaďovateľom vyhlásené            

voľby do Rady školy pri Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov.

Do rady školy sa majú zvoliť:

2 zástupcovia pedagogických zamestnancov školy,

1 zvolený zástupca ostatných (nepedagogických) zamestnancov školy,

3 zástupcovia rodičov,  ktorí nie sú zamestnancami školy,

1 zástupca žiakov školy.

Voľby zástupcu príslušnej kategórie voličov do Rady školy sa môžu uskutočniť, ak sa volieb zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov tejto kategórie. V prípade kategórie zástupcovia rodičov žiakov školy, ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, budú sa voľby opakovať o 60 minút po začiatku prvých volieb. Pri opakovaných voľbách sa účasť nadpolovičnej väčšiny voličov nevyžaduje.

Voľby členov Rady školy sa uskutočnia:

  1. Kategória žiaci

Dátum a čas: 10. mája 2022 (utorok) od 10:30 do 11:00 hod.

Miesto: jedáleň školy

Volebná komisia: Mgr. Juraj Beňačka, Barbora Majerníková, Timea Treťjaková

Spôsob voľby:

Po podpise prezenčnej listiny dostane každý oprávnený volič 1 hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku môže zakrúžkovať najviac 1 kandidáta. Ak na hlasovacom lístku bude označených viac kandidátov, volebný lístok bude neplatný. Členom rady školy sa stane jeden kandidát, ktorí získa najvyšší počet hlasov.

  • Kategória pedagogickí zamestnanci školy

Dátum a čas: 11. mája 2022  (streda) od 10:00 do 13:00 hod.

Miesto: zborovňa školy

Volebná komisia: Ing. Kubicová, Ing. Sániková, Mgr. Smolko

Spôsob voľby:

Po podpise prezenčnej listiny dostane každý oprávnený volič 1 hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku môže zakrúžkovať najviac 2 kandidátov. Ak na hlasovacom lístku bude označených viac kandidátov, volebný lístok bude neplatný. Členom rady školy sa stanú dvaja kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet hlasov.

  • Kategória ostatní (nepedagogickí) zamestnanci školy

Dátum a čas: 11. mája 2022  (streda) od 8:00 do 12:00 hod.

Miesto: jedáleň školy

Volebná komisia: Bernátová, Jesenková, Ing. Veselovská

Spôsob voľby:

Po podpise prezenčnej listiny dostane každý oprávnený volič 1 hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku môže zakrúžkovať najviac 1 kandidáta. Ak na hlasovacom lístku bude označených viac kandidátov, volebný lístok bude neplatný. Členom rady školy sa stane jeden kandidát, ktorí získa najvyšší počet hlasov.

  • Kategória rodičia

Dátum a čas: 17. mája 2022 (utorok) od 16:00 do 18:00 hod.

Miesto: vestibul školy

Volebná komisia: Mgr. Palášthyová, Mária Hyžová, Mariana Loncová

Spôsob voľby:

Pri vstupe do budovy každý oprávnený volič bude podpisovať prezenčnú listinu určenú pre voľby do rady školy. Po podpise prezenčnej listiny dostane 1 hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku môže zakrúžkovať najviac 3 kandidátov. Ak na hlasovacom lístku bude označených viac kandidátov, volebný lístok bude neplatný. Členmi rady školy sa stanú traja kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet hlasov. Oprávnení voliči z radov rodičov si môžu uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu detí v škole.

Návrh na kandidáta do volieb Rady školy pri Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove za jednotlivé kategórie, je možné predložiť spolu so súhlasom kandidáta (tlačivo v prílohe) osobne alebo v písomnej forme predsedovi volebnej komisie prostredníctvom sekretariátu školy (Mgr. Erika Palášthyová, Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov)  alebo e-mailom na adresu info@spojenaskola.sk v termínoch:

  1.  Kategória žiaci do9. mája 2022 do 14:00 hod.
  2. Kategória pedagogickí zamestnanci školy do10. mája 2022 do 14:00hod.
  3. Kategória ostatní (nepedagogickí) zamestnanci školy do10. mája 2022 do 14:00 hod.
  4. Kategória rodičia do13. mája 2022 do 14:00 hod.

V Prešove 29. 04. 2022                                                                     

                                                                                                                    Mgr. Ján Holub

                                                                                                                       riaditeľ školy

Návrhy na kandidáta:

Prihlášky na kandidáta:

Súhlasy s kandidatúrou: